ףוחה רושימו ץראה ןופצ

,הריקחל םינוירטירק עבקנש רחאל ,וידחי רוקחנ ףוחה רושימ תא
עדימ תורוקמב קודבנו םילקאו םימ תויעב :ומכ םישדח םיגשומ ריכנ
.םינווגמ
.ןופצב םיבושח םירוזא השיש ןיינע תוצובקב רוקחנ ,ןכל רחאל

:םה הריקחה ירוזא
.ןוילעה לילגה -
.ןותחתה לילגה -
.ינופצה ףוחה רושימ -
.עובלגהו למרכה -
(ןלוגה םורופל רובע) .ןומרחהו ןלוגה -
.ןופצה יקמע -
רחאל .הרחבש רוזאה תא ידוסיו קימעמ ןפואב רוקחת הצובק לכ
תכישמ :ותרטמש טקייורפ הצובקה םוזית ,הדובעה תביתכו הריקחה
,םגד הנבת ,תוריית תרבוח רוצית הרבחה .הרוזאל ץוחו םינפ תוריית
סחייתת הרבחה .ןוכנל הארתש יתוריית-ירחסמ ןויער לכ וא תגצמ
.םיבר םיריית עיגהל םייופצ ןכלו םוינלימה ףוסב ונאש הדבועל
ומיאתי רשא םיינדיתע םייתוריית םירתא ןנכתל הרבחה לכות ןכ ומכ
.םיריית וכשמיו םרוזאל

ורזעה ,אשונב םיקסועה םייטנבלר םירתאל םירושיק ואצמת הז ףדב
ךרוצל ורמש רמוחה תא...תופמ ,םילויט ילולסמ ,תונומת ושפח ,םהב
.ודוביע

החימצמ הדימל תכרבב

אשונב םיצלמומ םירתא
(ררולפסקאב שולג -תירבע תוארל ידכ) לילגל תורייתה ךירדמ
הלאוו לש תופמה רתא
יפרגואג עדימ רגאמ
לילגה עבצא יבושיי לע - עדימ 2000 תופתוש
לארשיל תמייקה ןרק
בהז יפד
בחרמב םיבושי
תינונס לש ןשפח
תוימוקמ תוצעומו תויריע רתא
תינונס לש תעה יבתכ
טנלמעב היפרגואג
ןלוגה תמר
ןוילע לילג
ץראב םילויט
ץראב םירוזיא תופמ
עבטה תנגהל הרבחה
הביבסה תוכיאל דרשמה
לארשיב םימה תוביצנ
ןדריה קמע


תורומש תויוכזה לכ 1999-2001
לאימרכ םיסיריאה רפס תיבל